Ferdi Kaza Sigortası

Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin beklenmedik kazalar sonucu uğrayacağı zararları güvence altına alır.

Sizi veya aile bireylerinin karşılaşabilecekleri gasp, kapkaç, yankesicilik olayları sonrasında kayıplarınıza karşı Magdeburger Gasp-Kapkaç ek güvencesi yanınızda.

Deprem ve sel su basmasına karşı Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası ile güvende olun.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ana Teminatlar

Ölüm

Sürekli Sakatlık

 

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Deprem

Tedavi Masrafları

Gasp - Kapkaç

Hukuksal Koruma

Evcil Hayvanların 
Vereceği Zararlar

Sel

Terör

DETAYLI BİLGİ

Ölüm Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı:

- Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur.
- Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır.
- Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

EVCİL HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR KLOZU

Sigortalının konutta bulunan sigortalıya ait evcil hayvanlar için, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile evcil kedi ve köpeklerin riziko adresinde 3.şahıslara verecekleri yaralayıcı zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluklar hadise başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır. Teminat Limiti: Olay başı ve yıllık toplam azami bedel 250TL

GASP, KAPKAÇ TEMİNATI KLOZU

- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin (Anne, Baba ve Çocuklar) konut dışında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundukları süre içerisinde karşılaşabilecekleri "gasp, kapkaç ya da yankesicilik olayları sonrasında, üzerlerinde ve /veya yanlarında bulunan nakit para ve/veya kişisel evrakların çalınması ve/veya zarar görmesi sonucu uğrayacakları kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel Sartlarının tatbiki mümkün hükümleri, aşağıda belirtilen özel Sartlar ve limitler dahilinde temin edilmiştir.
- Nakit Para için ödenebilecek azami tazminat limiti 150 TL 
- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin kişisel evraklarına (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, araç ruhsatı, konut anahtarları... vb.
- Gasp ve kapkaç neticesinde kişilerin yaralanması durumunda tedavi giderleri olarak azami olay başına ve yıllık 250-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.
- Sigortalı, olay sonrası aynı gün resmi makamlara başvurarak olayla ilgili zabıt tutturacak ve olayın meydana gelmesini takip eden en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sigortacıya başvurarak, olay sonrası resmi makamlarca düzenlenen evrak ve ifade tutanağının birer nüshasını sigortacıya ulaştırmakla yükümlüdür.

İstisnaları:

- Çalınan Kredi Kartları ile bu kartlardan yapılan harcamalar, kıymetli evraklar, her türlü taşınabilir elektronik cihaz, ziynet eşyaları, seyahat biletleri, şans oyunları kuponları... vb.) işbu teminatın kapsamı dışındadır.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KLOZU

- Hukuksal koruma teminatı ile, sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder. Vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalar, sigortalıya teminat şartları dahilinde poliçede her bir olayda ve poliçe süresince toplam 1.000. - TL limite kadar koruma sağlanmıştır.

Ferdi Kaza Deprem, Sel Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin (f ) fıkrası hükmü çerçevesinde, Deprem, Sel sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Ferdi Kaza Terör Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin G fıkrası hükmü çerçevesinde, 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
  • Ray Sigorta
  • Gri Sigorta
  • Ankara Sigorta
  • Quick Sigorta
  • Allianz
  • Magdeburger Sigorta